Klachtenregeling

De school wil dat u tevreden bent over het onderwijs dat wordt aangeboden, de faciliteiten die worden geboden en de manier waarop met u en uw kinderen wordt omgegaan. Daar wordt voortdurend aan gewerkt. Maar toch kan het voorkomen dat het anders loopt dan verwacht. Daarom is binnen de Stichting CBO Zeist e.o. de onderstaande klachtenregeling opgesteld, die uiteraard voldoet aan de voorgeschreven wettelijke regels. De regeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals teamleden, ouders, verzorgers en bestuursleden en is bedoeld om ervoor te zorgen dat elke klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soort klachten: 

 • Groep gerelateerde klacht
 • Groep overschrijdende klacht
 • School-/directieklacht

Heeft u een groep gerelateerde of groep overschrijdende klacht? U kunt dan het beste na schooltijd de school binnenlopen en de groepsleerkracht of onderwijscoördinator aanspreken. Ook kunt u uw klacht via het algemene e-mailadres van de school of het e-mailadres van de leerkracht of coördinator mailen. Uw klachtenbrief kunt u sturen naar het adres van de school t.a.v. de groepsleerkracht of onderwijscoördinator. Heeft u een school- of directieklacht? Mail deze dan aan de directie via het algemene e-mailadres van de school of het e-mailadres van de directie. Uw klachtenbrief kunt u sturen aan het adres van de school t.a.v. de directie.

Groep gerelateerde klacht

De groepsleerkracht is het beste op de hoogte van groep gerelateerde zaken. Klachten met betrekking tot de groep waarin uw kind zit, het onderwijs aan uw kind of de leerkracht van uw kind dient u daarom eerst te bespreken met de groepsleerkracht. Als u en/of de groepsleerkracht zich niet kan vinden in de mogelijke oplossing voor de klacht, wordt er een afspraak gemaakt met de onderwijscoördinator. Deze zal, als lid van het managementteam, met u en de groepsleerkracht de kwestie opnieuw bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of uw klacht zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door u aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie u het definitieve standpunt van de school laten weten.

Groep overschrijdende klacht

Onderwijs gerelateerde klachten, die betrekking hebben op een specifieke bouwgroep, worden in behandeling genomen door de betreffende onderwijscoördinator. Deze zal, als lid van het managementteam, met u de kwestie bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of uw klacht zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door u aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie u het definitieve standpunt van de school laten weten.

School-/directieklacht

Klachten die betrekking hebben op school gerelateerde zaken in brede zin en/of op de directie, kunt u direct voorleggen aan de schooldirectie. De schooldirectie kan, wanneer zij dat nodig vindt, het bestuur van Stichting CBO Zeist e.o. voor advies inschakelen en/of betrekken bij de behandeling van de kwestie.

Interne vertrouwenspersoon

Binnen onze school zijn twee interne vertrouwenspersonen binnen onze school aangesteld: Sabine van Impelen en Leendert Post. Hieronder de belangrijkste  taken van een interne vertrouwenspersoon:

 • voorlichting geven over het voorkomen van machtsmisbruik (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten) in onderwijssituaties aan personeel, leerlingen en ouders;
 • voorlichting geven over de te volgen procedure bij een klacht aan leerlingen, ouders en personeel (zie verderop in de beschrijving);
 • is eerste opvang van de ‘ klager’ binnen de school
 • informatie geven over de mogelijk te volgen procedures binnen en buiten de school;
 • verkennen welke procedure naar de mening van de ‘klager’ de meest wenselijke is;
 • de ‘klager’ desgewenst begeleiden naar de externe vertrouwenspersoon.

Procedure bij een klacht, in het kort:bespreek de klacht met de leerkracht

 • bespreek de klacht met de onderwijscoördinator
 • bespreek de klacht met de directie
 • bespreek de klacht met de interne vertrouwenspersoon
 • bespreek de klacht met het bevoegd gezag (de directeur-bestuurder)
 • bespreek de klacht met de externe vertrouwenspersoon
 • bespreek de klacht met de Landelijke Klachtencommissie

Informatie en externe vertrouwenspersoon

In sommige situaties kan het prettig zijn (eerst) uw klacht te delen met een persoon buiten de school. Daarvoor is “5010”, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs, beschikbaar. U kunt er terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Kijk voor meer informatie op de website www.ouders-5010.nl. Ook kunnen ouders contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de Stichting CBO Zeist e.o. Deze vertrouwenspersoon heeft de taak te onderzoeken of er door bemiddeling een oplossing voor de kwestie gevonden kan worden. Hij vormt de schakel tussen de ouders/verzorgers en de directie van de school en brengt advies uit aan beide partijen.

De vertrouwenspersoon binnen de Stichting CBO Zeist e.o. is:

Mw. Jeanet Drost - Telefoon: 06-33141356 - E-mail: jdrost@centraalnederland.nl

De vertrouwenspersoon

 • neemt klachten aan;
 • adviseert de klager over de beste aanpak;
 • bemiddelt;
 • helpt om de klacht om te zetten in een formele klacht met een bijbehorend dossier (als advisering en bemiddeling niet helpen);
 • doet onderzoek naar de klacht;
 • adviseert het bestuur;
 • geeft informatie over of begeleidt de klager naar de landelijke klachtencommissie.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing,  dan kunt u als ouder of leerling ook een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de (klachten)procedures, de samenstelling van commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie: Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag, telefoon: 070-3861697.