Onderwijskundige visie

De manier waarop wij naar kinderen kijken is richtinggevend voor de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven.Als school hebben we de keuze gemaakt voor het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen klassikaal per jaar dezelfde leerstof aangeboden krijgen.

Als school hebben wij ervoor gekozen om Coöperatief Leren als basis te gebruiken. Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes:

 1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid. De opdracht kan alleen succesvol uitgevoerd worden als elk kind in het groepje zijn bijdrage levert. De didactische structuren zorgen ervoor dat elke leerling actief deelneemt aan de taak. Ook de bijdrage van de zwakke leerlingen is waardevol, wat een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld.
 2. Individuele verantwoordelijkheid. Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan het geheel van de opdracht. De leerkracht kan terugzien wat elke leerling gedaan heeft, door bijvoorbeeld met verschillende kleuren pennen te werken.
 3. Directe interactie. De kinderen wisselen hun ideeën, kennis en meningen samen uit. Goede interactie is belangrijk voor het leerproces en de uitkomst van de opdracht.
 4. Samenwerkingsvaardigheden. De leerkracht kiest per les een vaardigheid uit en besteedt hier vooraf bewust aandacht aan. Bij de evaluatie komt hij erop terug.
 5. Evaluatie van het groepsproces. De groepsleden bespreken eerst met elkaar hoe de samenwerking ging. Daarna wordt er klassikaal geëvalueerd.

Rekening houdend met de eigenheid van kinderen en dus de verschillen in hun niveaus, vinden wij differentiatie belangrijk. In leerstofaanbod en verwerking werken we daarom in drie niveaus (basis, verdiept en intensief). Dit voor zover de lesstof dat mogelijk maakt.

Doordat de kinderen met behulp van planning zelfstandig met hun taken bezig zijn, is er tijd en ruimte om extra ondersteuning te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Zo kunnen wij goed inspelen op de onderwijsbehoeften van de ieder kind.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden in principe binnen de klas begeleid en waar mogelijk ook buiten de klas verder geholpen.Binnen onze school is er een ontwikkelingslijn voor begaafde kinderen. In de klas werken we met verrijkingsmaterialen en voor begaafde kinderen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan interne plusklas of de Day a Week school.

Naast het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan creatieve en muzikale vorming van ieder kind. Dit doen we o.a. door samen te werken met Kunst Centraal en de Zeister Muziekschool. Daarnaast is er door ons bewust voor gekozen om het bewegingsonderwijs professioneel aan te pakken door het inzetten van vakleerkrachten.

Samengevat verlaten onze leerlingen onze school met

 • (basis)kennis, inzicht en vaardigheden (kunde)
 • persoonlijke ontwikkeling en karaktervorming
 • samen-werken, samen - leven, samen-leren
 • samenhangen zien en begrijpen
 • verantwoordelijkheid voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving
 • creativiteit en talenten

Naast de basisvaardigheden (rekenen, taal en oriëntatie op de wereld) komen vaardigheden als probleemoplossend vermogen, digitale geletterdheid, ondernemerschap, reflecteren op jezelf en nieuwsgierigheid aan bod.